Сивим тачкама у одговарајућем пољу су означени часови када одговарајући наставник дежура

raspored dežurstva 2023-24. a

ДУЖНОСТИ ДЕЖУРНОГ НАСТАВНИКА:

  • Дежурни наставник за време првог часа у преподневној смени треба да дође на посао 15 минута пре почетка наставе.

  • Дежурни наставник за време последњег часа у поподневној смени треба да остане на послу 10 минута након тог часа.

  • Дежура у време које је предвиђено распоредом дежурства наставника. Дежура за време наставног часа за које је предвиђено дежурство и за време одмора који претходи и следи том часу, без обзира да ли је одмор од 5 минута, велики одмор или одмор између две смене.

  • Води уредно књигу дежурства. Посебно, бележи у књигу дежурства сваки неодржани часа или кашњење наставник на час дуже од 10 минута које је приметио.

  • Током дежурства обезбеди несметано извођење наставе и стара се о понашању ученика у току свог дежурства.

  • Предузима мере у случају нарушавања реда или угрожавања безбедности.

  • Стара се о поштовању Закона о заштити становништва од изложености дуванског дима (контролише поштовање забране пушења)

 

Директор

Владимир Маринков с.р.