Када курсор поставите на слику испод, у доњем левом углу ће се појавити стрелице на доле и на горе. Тренутно се на слици налазе обавезни предмети. Када кликнете на стрелицу на доле прећи ћете на нове странице, на којима се налази и списак изборних предмета.

pa PLAN
  • Детаљније о наставном плану и програму образовног профила Пословни администратор можете погледати од стране 1127 ОВДЕ

Квалификације

ПОЈМОВНИК

КВАЛИФИКАЦИЈА

Квалификација је формално признавање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију онда када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и у складу са предвиђеним стандардом квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).

КОМПЕТЕНЦИЈА

Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова који омогућују појединцу ефикасно обављање активности у послу, у складу са очекиваним стандардом.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења су експлицитни искази о резултату учења, описују оног који учи, показатељи су области коју зна, шта је у стању да уради под одређеним околностима, за коју делатност је оспособљен и како се понаша у односу на оно што ради (које ставове испољава). У стручном образовању, исход је минималан и обавезујући резултат учења. Исходи учења омогућују проверљивост остварености и усклађени су са развојним карактеристикама лица које учи. Исходи учења се класификују на когнитивне, психомоторне и афективне, а формулишу се на нивоу знања, вештина и ставова.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Документ утврђен на националном нивоу који садржи скуп података којима се детаљно описује квалификација. Представља основу за развој програма образовања/обучавања и процену развијености компетенција и достигнутост исхода учења за одређену квалификацију.

Преузето са сајта http://noks.mpn.gov.rs/pojmovnik-2/

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ПОСЛОВНОГ АДМИНИСТРАТОРА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ