Kada kursor postavite na sliku ispod, u donjem levom uglu će se pojaviti strelice na dole i na gore. Trenutno se na slici nalaze obavezni predmeti. Kada kliknete na strelicu na dole preći ćete na nove stranice, na kojima se nalazi i spisak izbornih predmeta.

pa PLAN
  • Detaljnije o nastavnom planu i programu obrazovnog profila Poslovni administrator možete pogledati od strane 1127 OVDE

Kvalifikacije

POJMOVNIK

KVALIFIKACIJA

Kvalifikacija je formalno priznavanje stečenih kompetencija. Pojedinac stiče kvalifikaciju onda kada nadležno telo utvrdi da je dostigao ishode učenja u okviru određenog nivoa i u skladu sa predviđenim standardom kvalifikacije, što se potvrđuje javnom ispravom (diplomom ili sertifikatom).

KOMPETENCIJA

Kompetencija je integrisani skup znanja, veština, sposobnosti i stavova koji omogućuju pojedincu efikasno obavljanje aktivnosti u poslu, u skladu sa očekivanim standardom.

ISHODI UČENJA

Ishodi učenja su eksplicitni iskazi o rezultatu učenja, opisuju onog koji uči, pokazatelji su oblasti koju zna, šta je u stanju da uradi pod određenim okolnostima, za koju delatnost je osposobljen i kako se ponaša u odnosu na ono što radi (koje stavove ispoljava). U stručnom obrazovanju, ishod je minimalan i obavezujući rezultat učenja. Ishodi učenja omogućuju proverljivost ostvarenosti i usklađeni su sa razvojnim karakteristikama lica koje uči. Ishodi učenja se klasifikuju na kognitivne, psihomotorne i afektivne, a formulišu se na nivou znanja, veština i stavova.

STANDARD KVALIFIKACIJE

Dokument utvrđen na nacionalnom nivou koji sadrži skup podataka kojima se detaljno opisuje kvalifikacija. Predstavlja osnovu za razvoj programa obrazovanja/obučavanja i procenu razvijenosti kompetencija i dostignutost ishoda učenja za određenu kvalifikaciju.

Preuzeto sa sajta http://noks.mpn.gov.rs/pojmovnik-2/

KVALIFIKACIJE ZA POSLOVNOG ADMINISTRATORA MOŽETE POGLEDATI OVDE