ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА
ТИМ ЗА ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ КВАЛИТЕТА И РАЗВОЈ УСТАНОВЕ
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА
ТИМ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ РАЗВОЈ
МАРКЕТИНГ ТИМ
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА
ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ
ТИМ ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА