Квалификације

ПОЈМОВНИК

КВАЛИФИКАЦИЈА

Квалификација је формално признавање стечених компетенција. Појединац стиче квалификацију онда када надлежно тело утврди да је достигао исходе учења у оквиру одређеног нивоа и у складу са предвиђеним стандардом квалификације, што се потврђује јавном исправом (дипломом или сертификатом).

КОМПЕТЕНЦИЈА

Компетенција је интегрисани скуп знања, вештина, способности и ставова који омогућују појединцу ефикасно обављање активности у послу, у складу са очекиваним стандардом.

ИСХОДИ УЧЕЊА

Исходи учења су експлицитни искази о резултату учења, описују оног који учи, показатељи су области коју зна, шта је у стању да уради под одређеним околностима, за коју делатност је оспособљен и како се понаша у односу на оно што ради (које ставове испољава). У стручном образовању, исход је минималан и обавезујући резултат учења. Исходи учења омогућују проверљивост остварености и усклађени су са развојним карактеристикама лица које учи. Исходи учења се класификују на когнитивне, психомоторне и афективне, а формулишу се на нивоу знања, вештина и ставова.

СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ

Документ утврђен на националном нивоу који садржи скуп података којима се детаљно описује квалификација. Представља основу за развој програма образовања/обучавања и процену развијености компетенција и достигнутост исхода учења за одређену квалификацију.

Преузето са сајта http://noks.mpn.gov.rs/pojmovnik-2/

КВАЛИФИКАЦИЈЕ ЗА ТРГОВЦА МОЖЕТЕ ПОГЛЕДАТИ ОВДЕ