предузете активности за изрицање васпитних и васпитно-дисциплинских мера