Покрајински пројекат ,,Еколошки мониторинг и упознавање ученика са принципима одрживости заштићеног подручја и његове непосредне околине” у ареалу заштићеног подручја ,,Царска бара – Стари Бегеј” и насељеном месту Бело Блато, реализован је у периоду од 03.06.- 04.06.2021.

Циљ пројекта је упознавање биљног и животињског света, имплементација досадашње добре праксе у области зажтите животне средине, едукација, начин примене стеченог знања и подизање свести младих у заштити животне средине.

Садржај пројекта се односио на посматрање утицаја климатских фактора на биодиверзитет биотопа, антропогени утицај, упознавање са насељеним местом Белим Блатом, улазак у заштићену рамсарску зону ,,Царске баре”, еколошки мониторинг и уочавање одређених претећих фактора у одрживости постојећег биотопа.

Реализација пројекта је текла кроз следеће фазе:

– Посета заштићеном подручју Царска бара (упознавање биодиверзитета заштићеног подручја, упознавање флоре и фауне, упознавање заштићених врста птица)

– Обилазак насељеног места Бело Блато (јединствен и очувани дрворед Сибирског бреста, смештај у Међународном истраживачком центру, едукативни садржаји у етно учионици, посета Гокленовој кући, посета јединственом салашу ,, Лујза”и обилазак старе ветрењаче)

– Упознавање са специфичностима јединственог географског положаја Белог Блата и Царске баре (алувијалне равни, мочварна подручја Старог Бегеја – острвски положај подручја, слатине – солончаци, трскара и геолошке специфичности оближње лесне заравни)

 

Током реализације пројекта, ученици су активно учествовали у свим фазама извођења пројекта, процењивали успешност пројекта, били мотивисани за истраживачки (теренски) рад и непосредан контакт са природом.

Активности ће бити настављене током септембра и октобра 2020/21 године, када нас чека писање радова о пројекту и презентација пројекта.

Овим пројектом су остварене међупредметне компетенције: oдговоран однос према околини, сарадња, дигитална компетенција, комуникација, целоживотно учење, решавање проблема,  одговоран однос према здрављу, естетичка компетенција.

У реализацији пројекта на терену су учествовали ученици I и III разреда наше школе и наставнице Ана Томић и Душанка Савић, а наставница информатике Милица Наранчић је била ангажована у визуелном документовању пројектних активности.

Посебну захвалност дугујемо директору Маринков Владимиру, који је препознао значај  и конкретан циљ пројекта из акционог плана политике за младе у АП Војводини.

Велико хвала Соњи и нашем домаћину, стручном сараднику, Недељков Милану.

Овакав вид учења, сарадње, комуникације, дружења и солидарности је био прави изазов за наш заједнички Тим.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                Ана Томић, наставник географије

                                                                                                                                                                                                                                                                и Душанка Савић, наставник биологије