• ЧЛАНОВИ ТИМА ЗА РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА И ПРЕДУЗЕТНИШТВА

    1. Ана Петрович – координатор
    2. Владимир Маринков – директор школе
    3. Бранислава Добрић-Бојановић – педагог
    4. Александра Адамовић – представник Савета родитеља
    5. Руководиоци стручних већа