logo

Састав тимова и актива школе

Назив тима/актива Састав
ПЕДАГОШКИ КОЛЕГИЈУМ Драгослава Мићић, директор школе
Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
Нада Јовановић, руководилац стручног актива за развојно планирање
Гордана Вујановић, руководилац стручног већа српског језика
Душица Ђукић, руководилац стручног већа страних језика
Владимир Маринков, руководилац стручног већа математике
Мирјана Добрић, руководилац стручног већа информатике
Љиљана Павлов, руководилац стручног већа природних наука
Мирослава Мојжиш, руководилац стручног већа друштвених наука
Зоран Ковачевић, руководилац стручног већа физичког, музичког и ликовног
Татјана Баљак, руководилац стручног већа економске групе предмета
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ Нада Јовановић, наставник економске групе предмета, руководилац актива
Вера Золњан, наставник правне групе предмета
Марио Анић, наставник физичког васпитања
Драгана Мајсторовић, наставник економске групе предмета
Душица Ђукић, наставник енглеског језика
Мирјана Добрић, наставник информатике
Оља Грбић, наставник социологије
представник ученика (парламент)
Станишић Тања,представник родитеља (савет родитеља)
представник локалне самоуправе
СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА Гордана Вујановић, наставник српског језика, руководилац актива
Душица Ђукић, наставник енглеског језика
Владимир Маринков, наставник математике
Мирјана Добрић, наставник информатике
Љиљана Павлов, наставник познавања робе
Мирослава Мојжиш, наставник историје
Зоран Ковачевић, наставник физичког васпитања
Татјана Баљак, наставник економске групе предмета
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА Владимир Маринков, наставник математике, координатор тима
Драгослава Мићић, директор школе
Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
Душица Ђукић, наставник енглеског језика
Ирена Грабовица, наставник економске групе предмета
Маја Степановић, наставник грађанског васпитања
Гордана Вујановић, наставник српског језика
Марија Хемун, наставник математике
Марио Анић, наставник физичког васпитања
Ружица Јовановић, ученик IV 3
Срећко Јовић, ученик IV 1
ТИМ ЗА ПОЈАЧАН ВАСПИТНИ РАД СА УЧЕНИЦИМА Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
предметни наставник из ОВ за свако одељење
предметни наставник из ОВ за свако одељење
представник Савета родитеља сваког одељења
ТИМ ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ Милица Наранчић, наставник математике, координатор тима
Душанка Савић, наставник биологије
Ана Петрович, наставник економске групе предмета
Даница Лекић, наставник физичког васпитања
Татјана Баљак, наставник економске групе предмета
Станислава Рађеновић-Агарски, наставник енглеског језика
Бранко Хаџић, наставник економске групе предмета
Александра Витас, наставник српског језика
представник ученика, из парламента
Татјана Илић,представник родитеља из савета родитеља
ТИМ ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ПРУЖАЊЕ ПОДРШКЕ УЧЕНИЦИМА Бранислава Добрић-Бојановић, педагог, координатор тима
Ана Томић, наставник географије
Маја Степановић, наставник грађанског васпитања
Ирена Грабовица,наставник економске групе предмета
Зорица Јовишевић, наставник српског језика
Драгана Мајсторовић, наставник економске групе предмета
Татјана Баљак, наставник економске групе предмета
Александар Маодуш, наставник логике и филозофије
одељенске старешине по потреби
ТИМ ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ПРАЋЕЊЕ ПРОГРАМА СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА Марија Хемун, наставник математике, координатор тима
Драгослава Мићић, директор школе
Даниела Дошен, наставник енглеског језика
Миленко Каралић, наставник економске групе предмета
Тијана Карановић, наставник економске групе предмета
Катарина Војновић, наставник немачког језика
ЗА УЧЕНИЧКИ ПАРЛАМЕНТ Маја Степановћ, наставник грађанског васпитања
Гојковић Марија ( Романа Кубат), наставник правне групе предмета
Александра Витас, наставник српског језика
ПРОГРАМ САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ Драгослава Мићић, директор школе
Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
Одељенске старешине по потреби
ПРОГРАМ ИЗЛЕТА И ЕКСКУРЗИЈА Мирослава Мојжиш, наставник историје
Ана Томић, наставник географије
Марија Дољанин, наставник географије
Славко Марковић, наставник кореспонденције
МАРКЕТИНГ ТИМ Јарослав Микловиц, наставник историје, координатор тима
Драгослава Мићић, директор школе
Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
Владимир Маринков, наставник математике
Татјана Богићевић, наставник економске групе предмета
Зоран Ковачевић, наставник физичког васпитања
Миленко Каралић, наставник економске групе предмета
Станислава Рађеновић-Агарски, наставник енглеског језика
ПРОГРАМ ШКОЛСКОГ СПОРТА Зоран Ковачевић, наставник физичког васпитања
Даница Лекић, наставник физичког васпитања
Марио Анић, наставник физичког васпитања
КОМИСИЈА ЗА ЦРВЕНИ КРСТ Славко Марковић, наставник кореспонденције
Ирена Стојшић, наставник стенографије
ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉА НА РАДУ Душанка Савић, наставник екологије, координатор тима
Мирјана Здравковић, наставник хемије
Љиљана Павлов, наставник познавања робе
Мирослава Мојжиш, наставник историје
Јулија Бањац, наставник физике
Славко Марковић, наставник кореспонденције
ПРОГРАМ СЛОБОДНИХ АКТИВНОСТИ СТРУЧНА ВЕЋА
ТИМ ЗА КАРИЈЕРНО ВОЂЕЊЕ И САВЕТОВАЊЕ УЧЕНИКА Ана Петрович, наставник економске групе предмета, координатор тима Драгослава Мићић, директор школе
Бранислава Добрић-Бојановић, педагог
Татјана Богићевић, наставник економске групе предмета
Марија Гојковић (Романа Кубат), наставник правне групе предмета
Снежана Вујачић, наставник психологије
ТИМ ЗА КУЛТУРНЕ АКТИВНОСТИ ШКОЛЕ Никола Михајловић, наставник верске наставе, координатор тима
Зорица Јовишевић, наставник српског језика
Данијела Хавран, наставник ликовног
Марија Кресоја, наставник верске наставе
Михал Чемерски, наставник музичког
Александра Витас, наставник српског језика
Гордана Вујановић, наставник српског језика
ЗА РАСПОРЕД ЧАСОВА Владимир Маринков, наставник математике
ЗА ЛЕТОПИС ШКОЛЕ Гордана Вујановић, наставник српског језика
ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ И ГПР Чланови педагошког колегијума
Викторија Мандић, секретар школе
ЗА МАТУРСКО ВЕЧЕ Драгослава Мићић, директор школе
Ана Петрович, ос 4-1
Мирослава Мојжиш, ос 4-2
Маја Степановић, ос 4-3
Милица Наранчић, ос 4-4
Татјана Баљак, ос 3-5
ЗАПИСНИК СА НАСТАВНИЧКОГ ВЕЋА Даниела Дошен, наставник енглеског језика
Драгана Мајсторовић, наставник економске групе предмета
Александра Витас, наставник српског језика и књижевности
КОМИСИЈА ЗА ПОПИС Миленко Каралић,наставник економске групе предмета
Станислава Рађеновић-Агарски, наставник енглеског језика
Тихомир Јанковић, домар
КОМИСИЈЕ ЗА ВАСПИТНО-ДИСЦИПЛИНСКЕ ПОСТУПКЕ За први и други разред:
Вера Золњан / замена Марија Гојковић (Романа Кубат), наставници права
Бранко Хаџић, наставник економске групе предмета
одељенски старешина
За трећи и четврти разред:
Марија Гојковић (Романа Кубат) / замена Вера Золњан, наставници права
Сања Јовановић, наставник економске групе предмета
одељенски сарешина
Категорија: Тимови

Аутори интернет презентације

  • CSS Templates
  • banner
  • banner
  • banner

Актуелно

Испити

У току је пријава испита за августовски испитни рок за ванредне ученике.

Професионална оријентација

Педагог је направио план рада са ученицима завршних разреда

Стипендије

У току је исплата септембарских стипендија...